Seksualna i reproduktivna prava

Seksualna i reproduktivna prava su osnovna ljudska prava priznata kako domaćim, tako i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima.


Prepoznavanje, promoviranje i poštivanje seksualnih i reproduktivnih prava nužno je kako bi se osiguralo da pojedinci razvijaju zdravu seksualnost, a služe i kao temelj za borbu protiv diskriminacije.

Pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju utemeljen na ljudskim pravima podrazumijeva promoviranje zaštite i ravnopravnosti svih ljudi, u svim aspektima njihovog seksualnog života. To je pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju utemeljen na međunarodno dogovorenim i priznatim ljudskim pravima koji prepoznaje ljude kao seksualna bića koja imaju pravo na informaciju, edukaciju, zdravstvene usluge prilagođene njihovim potrebama, zaštitu i sudjelovanje u donošenju odluka.

Reproduktivna prava obuhvataju ljudska prava svih parova i pojedinaca da slobodno i odgovorno odlučuju o broju i vremenu rađanja svoje djece, te prava pristupa informacijama i metodama koje im to omogućavaju, kao i pravo da donose odluke o vlastitoj reprodukciji oslobođeni diskriminacije, prisile i nasilja.

Poštovanje seksualnih i reproduktivnih prava, kao ljudskih prava, pruža temelj i za eliminaciju nasilja nad ženama koje krši, umanjuje i poništava temeljne slobode djevojaka i žena, prepuštajući ih riziku genitalnog sakaćenja, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, silovanja, prostitucije, porodičnog nasilja i seksualnog ropstva.

Koja su osnovna seksualna i reproduktivna prava?

Veliki je broj seksualnih i reproduktivnih prava, koja su neotuđivi dio ljudskih prava, i zapravo je nezahvalno taksativno nabrojati sva prava. Ovdje izdvajamo neka od osnovnih seksualnih i reproduktivnih prava mladih, ali i drugih odraslih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH regulisana su neotuđiva prava na pristupačnu zdravstvenu uslugu standardnog kvaliteta i jednakog sadržaja, dok se Zakonom o zdravstvenom osiguranju u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja garantuje  pravo na cjelovitu zdravstvenu zaštitu u vezi trudnoće i materinstva, pravo na lijekove i medicinska pomagala, te pravo na vještačku oplodnju.
 

Pravo na ličnu slobodu i sigurnost

Svaka osoba ima kontrolu nad svojim seksualnim životom. To znači i da svaka osoba ima slobodu da odluči da li će imati djecu, kao i pravo da slobodno i odgovorno odluči o broju i vremenu rađanja svoje djece.
 
Svaka osoba ima pravo da bude zaštićena od prisile, seksualnog nasilja i iskorištavanja.

Pravo na samostalne odluke vezane za seks

Svaka osoba ima pravo da samostalno donosi odluke vezane za sopstvenu seksualnost. Svi seksualni činovi, bez obzira na dob, moraju biti dobrovoljni i ne smiju biti rezultat bilo kakvog oblika prisile. Svaka osoba ima slobodu da bira svog partnera.

Pravo na jednakost/ravnopravnost

Svaka osoba ima pravo da bude tretirana jednako i zabranjen je svaki vid diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, genetskog nasljeđa, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla.

Pravo na privatnost

Svaka osoba ima pravo da donosi svoje odluke oslobođena straha od negativnih reakcija ili progona. Zdravstveni radnici i uposlenici u službama za socijalnu zaštitu moraju da poštuju ličnu/osobnu privatnost. Zabranjeno je dijeljenje rezultata HIV testa s drugim osobama bez dopuštenja testirane osobe.

Pravo na informacije i edukaciju

Svaka osoba ima pravo na informacije koje su im potrebne kako bi na pravilan način zaštitili i sačuvali svoje seksualno i reproduktivno zdravlje, poput informacija o tome kako funkcionira tijelo, informacija o metodama kontracepcije, seksualno prenosivim infekcijama itd.

Pravo na zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Sve osobe imaju pravo zaštiti se i biti zaštićene od spolno presivih infekcija i neželjene trudnoće. Sve osobe imaju pravo na dostupnost sredstvima kontracepcije poput kondoma, pilula itd.

Pravo na (ne)stupanje u brak

Svaka osoba ima pravo da samostalno odluči želi li i kada želi da stupi u brak s drugom osobom. Isto tako, svaka osoba ima pravo da ne stupi u brak s drugom osobom. Radi se o odlukama koje se ne smiju donijeti pod bilo čijom prisilom, kako pojedinca tako i zajednice, kao i o odluci koju ne smije niko donositi u tuđe ime. Također, svaka osoba koja je u braku ima pravo da se, ukoliko to želi, razvede.

Pravo na planiranje porodice

Svaka osoba ima pravo da odluči da li želi da ima djecu. To podrazumijeva i pravo da, ukoliko želi djecu, odluči kada i koliko djece želi sa svojim partnerom. Odluka o tome ne bi trebala da bude odluka donesena pod bilo kakvom prisilom.

Prava vezana za neželjenu trudnoću

Zakonom o uvjetima i postupku za prekid trudnoće garantuje se sloboda odlučivanja o rađanju, te se ženi i muškarcu obezbjeđuju svi vidovi stručnih savjeta i pouka koje mogu doprinijeti da to pravo koriste bez štetnih posljedica za zdravlje i reproduktivnu sposobnost. Također, zakonom je regulisan i postupak prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama.

Pravo na porodiljsko odsustvo

Zakon o radu u Federaciji BiH reguliše pravo na porodiljsko odsustvo, pravo na nadoknade za vrijeme porodiljskog odsustva, zabranu poslodavcu da odbije uposliti ženu zbog njezine trudnoće ili da joj uruči otkaz o radu, kao i pravo na odsustvovanje s posla dva puta dnevno radi dojenja djeteta.