Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom („Službene novine FBiH", broj 59/18) uređuju se uvjeti i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO), kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj ovog zakona je omogućiti ostvarivanje potomstva i planiranja porodice za one bračne, odnosno vanbračne parove sa bračnim sterilitetom postupcima biomedicinski pomognute oplodnje, odnosno omogućiti im ostvarivanje njihovog osnovnog ljudskog prava garantiranog kako međunarodnim, tako i domaćim dokumentima, uz osiguranje kvalitete i sigurnosti u svim postupcima biomedicinski pomognute oplodnje u skladu sa dostignućima biomedicinske nauke, odnosno direktivama EU.

Liječenje, u smislu ovog zakona, je otklanjanje neplodnosti ili umanjene plodnosti korištenjem biomedicinskih dostignuća, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja.

Liječenje je i uzimanje i čuvanje spolnih tkiva i spolnih ćelija muškarca i žene u slučajevima kada, prema saznanjima i iskustvima medicinske nauke, postoji opasnost da može doći do neplodnosti.

Zakonom je definisano da je u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje dozvoljeno korištenje vlastitih spolnih ćelija bračnih i vanbračnih drugova, odnosno homologna oplodnja.

Biomedicinski pomognuta oplodnja, u smislu ovog zakona, provodi se primjenom sljedećih homolognih postupaka:
a)    intrauterina inseminacija (IUI),
b)    vantjelesna oplodnja (IVF),
c)    intracitoplazmatska mikroinjekcija spermija (ICSI),
d)    pohranjivanje spolnih ćelija, spolnih tkiva i embriona,
e)    prenos spolnih ćelija ili embriona u jajovod,
f)    preimplantacijska genetska dijagnostika.

Ovim zakonom je zabranjeno surogat majčinstvo, odnosno ugovaranje ili provođenje biomedicinski potpomognutu oplodnju radi rađanja djeteta za druge osobe i predaje djeteta rođenog nakon biomedicinski potpomognute oplodnje.

Cijeli Zakon možete pronaći na sljedećem linku:
http://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/zakoni/zakon-o-lijecenju-neplodnosti-biomedicinski-pomognutom-oplodnjom